top of page

Gedragsprotocol

Kinderparadijs Meidoorn vindt het belangrijk dat iedereen in de organisatie zich goed en prettig gedraagt, zowel medewerkers als bezoekers. Wat wij onder "goed en prettig" verstaan, is uitgewerkt in een gedragsprotocol, welke hieronder is gepubliceerd.

Gedragsprotocol Kinderparadijs Meidoorn (laatste update mei 2024)

Kinderparadijs Meidoorn wil dat kinderen die hier komen veiligheid en plezier ervaren en tevreden zijn met onze benadering. Ook vindt Kinderparadijs Meidoorn het belangrijk dat de medewerkers veilig en met plezier hun werk kunnen doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. Het team heeft consent gegeven aan dit gedragsprotocol.

Kinderparadijs Meidoorn wil graag dat kinderen die hier komen veiligheid en plezier ervaren en tevreden zijn met onze benadering. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers veilig en met plezier hun werk kunnen doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. 

Kinderparadijs Meidoorn wil dat deze gedragscode breed bekend is en maakt deze daarom onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).  Medewerkers zelf hebben hier consent aan gegeven en onderschrijven daarmee het gedragsprotocol.

Alle medewerkers, bezoekers en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in dit gedragsprotocol vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende.

De doelen van deze gedragscode zijn:

  • Het beschermen van de bezoekers (kinderen en hun ouders/familie).

  • Het beschermen van de werknemer.

  • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;

  • Het met elkaar bespreken en overeenkomen van gedragsregels.

  • Het goede imago van onze organisatie bewaken en houden.

 

Status
Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn geformuleerd op basis van de CAO-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, de Arbo-wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Reikwijdte
Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, bezoekers en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.

Kernwaarden
Kinderparadijs Meidoorn handelt vanuit  vier kernwaarden: positiviteit, duidelijkheid, creativiteit en speelsheid. Voor dit gedragsprotocol dienen de eerste twee nadrukkelijk als onderlegger.

In de basisattitude handelt de medewerker niet alleen vanuit de kernwaarden, maar ook vanuit respect, integriteit en gelijkwaardigheid.

Kinderparadijs stimuleert kinderen om vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen kunnen (maakkracht) en om buiten de kaders te denken en te durven (vanuit de waarde creativiteit en speelsheid).  Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van het ontzeggen van de toegang van Kinderparadijs Meidoorn (kinderen en/of ouders).

Omwille van de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen volgt onderstaand een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Discriminatie
Wij treden medewerkers en bezoekers tegemoet vanuit gelijkwaardigheid.  Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.

Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.

Seksuele intimidatie
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Belangenverstrengeling
Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privé-belangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.

Diefstal

In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van medewerkers of bezoekers dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. In geval van onderzoek wordt een medewerker gedurende het onderzoek op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie weken.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen. Dit geldt voor zowel medewerkers als bezoekers.

 

Kleding

Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend voor de functie en passend bij de doelgroep, dat wil zeggen: geen extreem korte broeken of rokken, het bovenlichaam is bedekt met uitzondering van armen, schouders en hals. Deze regels gelden voor alle medewerkers.

Overige gedragsregels

Ouders en kinderen
Wanneer een medewerker van Kinderparadijs Meidoorn bij of door een ouder of kind wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De medewerker heeft het recht om opnieuw direct contact met de betrokken ouder of kind te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

Klachtenbehandeling
Mochten kinderen of ouders klachten hebben, dan bespreken ze dat in eerste instantie met de medewerker die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met de leidinggevende van de medewerker. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.

In het geval medewerkers klachten hebben, dan bespreken zij de klacht als eerst met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan hun leidinggevende. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Procedures
Zodra een medewerker of bezoeker aangeeft over te willen gaan tot een officiële klacht, wordt een procedure gestart. Kinderparadijs Meidoorn vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor een of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Een officiële waarschuwing en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft. Het besluit daartoe wordt in samenspraak met het stichtingsbestuur genomen.

Voor bezoekers gelden dezelfde gedragsregels. Wanneer door bezoekers wordt gehandeld in strijd met het gedragsprotocol, behoudt Kinderparadijs Meidoorn zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de toegang tot de organisatie te weigeren. Dit besluit wordt altijd in samenspraak met het stichtingsbestuur genomen.  Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Tot slot
Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Kinderparadijs Meidoorn  het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we vanuit een positieve attitude met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.

 

 Rotterdam, mei 2022

bottom of page